RSS订阅悠然探索,悠然索取
你的位置:首页 » VB.Net
技术文章

Vb.Net自定义DataGird,DataList分页显示代码

Vb.Net自定义DataGird,DataList分页显示代码

 '##################################################################
    '自定义DataGird分页显示代码
    'DataGird绑定的显示 SqlAll显示的数据 LitPage 分页显示 CPage当前分页
    'SqlAll() 1、全部数据的代码 2、当前的SQL 3、TName表名 4、主键
...

发布时间:2008年9月11日 标签: VB.Net  DataGird  DataList  

技术笔记

VB.Net取得服务器的MAC地址

VB.Net取得服务器的MAC地址

Function CareFGetMac() As String
        Try
            Dim Mac As String
            Dim mc As ManagementClass
...

发布时间:2008年9月11日 标签: VB.Net  MAC  

技术笔记

VB.Net取得服务器的IP地址

VB.Net取得服务器的IP地址

        Dim StrHostName, IP As String
        StrHostName = ""
        ' 首先得到本地机器的主机名称  
        StrHostName = Dns.GetHostName.ToString
...

发布时间:2008年9月11日 标签: VB.Net  

«1»